Regulamin wypożyczenia produktów przez stronę www.zastawaslubna.pl

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie www.zastawaslubna.pl objęte są ochroną prawną
  i nie mogą być wykorzystane bez zgody właściciela strony.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu produktów oferowanych przez firmę Rafał Wolski WOLART
 3. W dalszej części Regulaminu przez określenie:

–   Wynajmujący   – rozumie się firmę Rafał Wolski WOLART

– Najemca – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną
     nieposiadającą osobowości prawnej oraz konsumenta w rozumieniu art.. 22 ze
     Zn.1 KC, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez
     Wynajmującego;

– Produkty – rozumie się sprzęt gastronomiczny i cateringowy, dekoracyjny zamieszczony
     w ofercie Wynajmującego.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu Produktów oferowanych przez
  Wynajmującego.
 2. Informacje o Produktach zamieszczone w serwisie lub w ulotce reklamowej Wynajmującego nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 3. Oferowane Produkty nie są ubezpieczone przez Wynajmującego.
 4. Dostawę Produktów do miejsca wskazanego przez Najemcę (parter, pierwsze drzwi do budynku) realizuje Wynajmujący.
 5. Zamówienie Najemca składa drogą e-mailową, przez formularz rezerwacyjny na stronie www.zastawaslubna.pl lub telefonicznie. Zamówienie musi zawierać dokładny termin wypożyczenia, ilość Produktów w rozbiciu asortymentowym oraz datę i godzinę dostawy i zwrotu zamówionych Produktów.
 6. Przyjęcie zamówienia Wynajmujący potwierdza drogą e-mailową lub telefonicznie.
 7. Potwierdzeniem zamówienia przez Najemcę jest wpłata pełnej kwoty za zamówienie przelewem na konto bankowe na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury Pro-forma VAT.
 8. Brak wpływu środków na konto Wynajmującego w wyznaczonym terminie może być przyczyną anulowania zamówienia.
 9. Ceny podane na stronie http://www.zastawaslubna.plnie są ostateczne. Zależą one od wielkości zamówienia, terminu realizacji zamówienia oraz od dostępności Produktów. Ceny za Produkty stają się ostateczne po podpisaniu Umowy Najmu.
 10. Ceny podane przez Wynajmującego są cenami brutto za jedną dobę najmu. Za każdy kolejny dzień najmu opłata będzie naliczana w wysokości zgodnej z cennikiem za każdą rozpoczętą dobę najmu.
 11. Koszt dostawy jest doliczany do ceny wynajętych Produktów i jest on uzależniony od odległości dowozu i wielkości zamówienia.
 12. Cena wynajmu i transportu zamówionych Produktów do Najemcy nie uwzględnia usług rozdzielania, zebrania, złożenia i rozłożenia Produktów u Nabywcy. Koszty te będą naliczane indywidualnie do każdego zamówienia. O wysokości tych kosztów Wynajmujący informuje Najemcę przed realizacją zamówienia i dolicza do faktury Pro-forma.
 13. Przekazanie Produktów Najemcy następuje po wpłaceniu przez Niego kaucji
  w wysokości ustalonej Umowie Wypożyczenia. Wysokość kaucji ustalona jest indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od jego wartości.
 14. Kaucja podlega zwrotowi po całkowitym rozliczeniu Umowy Wynajmu.
 15. Najemca winien użytkować Produkty zgodnie z ich przeznaczeniem w trakcie trwania Umowy.
 16. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć Najemcy Produkty sprawne technicznie
  i bez uszkodzeń. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z nieprzewidzianych awarii technicznych wypożyczonych Produktów.
 17. Najemca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego
  o uszkodzeniach wynajętych Produktów. W przypadku gdy nastąpiło zniszczenie lub utrata wynajętych Produktów, Najemca zobowiązany jest pokryć ich wartość zgodnie z Cennikiem Strat.
 18. W przypadku niestandardowych uszkodzeń lub zanieczyszczeń wynajętych produktów (wymagających dodatkowego czyszczenia bądź naprawy) Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi z wyceny powstałych szkód. Wycena szkód dokonana będzie na podstawie Protokołu Zdawczego w terminie 5 dni roboczych od daty jego sporządzenia i nie podlega ona dodatkowej akceptacji Najemcy.
 19. Wypożyczone produkty maja być zwrócone Wynajmującemu w terminie określonym w Umowie.
 20. Wynajmujący na życzenie Najemcy może dodatkowo wycenić i zrealizować poniższe usługi:

–          dowóz dodatkowych Produktów

–          rozdzielenie, zebranie, złożenie, rozłożenie Produktów u Najemcy

–          wykonać plan ustawienia Produktów

–          montaż i demontaż Produktów

–          dekoracja (pomieszczenia, stołu itp.)

 1. Przedstawiciel Najemcy ma obowiązek być obecnym przy dostarczeniu i zdawaniu wypożyczonych Produktów oraz podpisać jego przyjęcie (zdanie). Jest to podstawa do dochodzenia wzajemnych roszczeń Najemcy Wypożyczającego z tytułu wad ilościowych i jakościowych wypożyczonych Produktów.
 2. W sprawach nie uwzględnionych w zapisach Regulaminu zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w związku
  z przedmiotową Umową jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.